Warunki handlowe

I. Postanowienia ogólne

1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy firmą PPUH KADMES TOTAL Sławomir Dróżka z siedzibą w Skaratkach Pod Rogóźno 28 99-434 Domaniewice a Kupującym.

2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że poniższe OWS stanowią integralną część umowy kupna- sprzedaży oraz każdego potwierdzenia zamówienia, o ile indywidualnie ustalone warunki nie stanowią inaczej.

3. Ogólne Warunki Sprzedaży podane są do wiadomości i akceptacji Kupującego jako załącznik do oferty handlowej lub najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia, ponadto dostępne są na stronie internetowej "www.kadmestotal.pl". Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z Kadmes Total, przyjęcie przezeń Ogólnych Warunków Sprzedaży przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

4. Jakiekolwiek uzgodnienia pomiędzy stronami odbiegające od zasad przedstawionych w OWS wymagają pisemnego potwierdzenia przez Kadmes Total.

 

II. Oferta, zamówienie, potwierdzenie zamówienia

1. Pisemna oferta KADMES TOTAL, z zastrzeżeniem pkt. II.7 OWS, stanowi podstawę dla Kupującego do złożenia zamówienia. Zamówienie jest przekazywane w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej. Otrzymanie zamówienia od klienta Kadmes Total, oznacza zawarcie umowy sprzedaży między Stronami, na warunkach określonych w ofercie oraz wynikających z postanowień OWS.

2. Zamówienie powinno zawierać indeks, nazwę produktu, ilość zamawianego towaru i dane indentyfikacyjne firmy.

3. W przypadku składania zamówień telefonicznie, wystawiane będą dokumenty zamówień z systemu firmy Kadmes Total.

4. Przed pierwszą transakcją z odroczonym terminem płatności, należy przesłać dokumenty rejestrowe firmy : wpis do ewidencji lub wypis z rejestru sądowego (nie starszy niż 3 miesiące), zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON, decyzję nadania NIP wraz z wypełnionym oświadczeniem przesłanym przez firmę Kadmes Total.

5. Schematy, rysunki i wszelka dokumentacja dołączona do oferty jest przeznaczona wyłącznie do użytku Kupującego i bez wyrażonej zgody Kadmes Total, nie może być powielana ani udostępniona osobom trzecim.

6. Kupujący nie może odstąpić od umowy ani w jakimkolwiek inny sposób uchylić się od jej wykonania w przypadku złożenia błędnego zamówienia.

 

III. Ceny i warunki płatności

1. Należność za zakupiony towar może być uregulowana :

1.1. gotówką / za pobraniem
1.2. przelewem, według warunków ustalonych z Kadmes Total.

2. Płatność za zakupione przez Kupującego Produkty, nastąpi według warunków handlowych, obowiązujących Strony w dniu wystawienia faktury lub obowiązującej oferty.

3. Ceny podane w cennikach handlowych lub ofertach są cenami netto, do których dolicza się podatek VAT w aktualnie ustawowo ustalonej wysokości.

4. Ceny w PLN ustalane będą na podstawie kursu sprzedaży walut (EUR, USD, CHF lub innych) w Banku ING Bank Śląski w dniu fakturowania.

5. Za termin zapłaty przyjmuje się datę wpływu należności na konto lub do kasy Kadmes Total.

6. W przypadku niedotrzymania terminów płatności, firma Kadmes Total ma prawo wstrzymać realizację zamówień złożonych przez podmiot zalegający z płatnościami.

7. W razie niedotrzymania terminów płatności naliczane będą odsetki ustawowe oraz wszelkie koszty związane z windykacją należności.

 

IV. Warunki dostawy, transport

1. Jeśli Kupujący nie postanowi inaczej, transport przesyłek wysyłanych przez firmę Kadmes Total, realizowany będzie za pośrednictwem firmy spedycyjnej DPD, UPS.

2. Adresem dostawy przesyłki jest siedziba Kupującego, chyba że na zamówieniu zostanie określony inny adres dostawy.

3. Koszty transportu w przypadku zamówień na kwotę równą lub wyższą niż 5000 zł netto, pokrywane będą przez firmę Kadmes Total (w standardowych wymiarach oraz wadze do 30 kg). W przypadku zamówień na kwotę niższą niż 5000 zł netto, koszty transportu pokrywa Kupujący. Standardowy koszt za paczkę do 30 kg wynosi 20,00 PLN netto.

 

V. Zwroty towaru

1. Zwrot towaru możliwy jest tylko i wyłącznie po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Kadmes Total. W przeciwnym wypadku przesyłki nie będą przyjmowane.

2. Zwrotowi podlega towar nieużywany, w oryginalnym opakowaniu.

3. W przypadku dokonania zwrotu towarów handlowych, Kupujący ponosi opłatę manipulacyjną w wysokości :

3.1. 30 % ceny towaru dla elementów standardowych (Szybko dostępnych)
3.2 60 % ceny towaru dla elementów niestandardowych
3.3 Produkty niestandardowe, wykonane na specjalne zamówienie
Kupującego, nie podlegają zwrotowi.

4. Rozpatrywane będą tylko zwroty zgłoszone w ciągu pierwszego tygodnia od daty zakupu.

5. Koszty transportu za zwracany towar ponosi Kupujący.

 

VI. Gwarancja

1. Kupujący ma obowiązek dokonania kontroli ilościowo-jakościowej, dostarczonych przez Kadmes Total produktów w ciągu 7 dni od daty ich odbioru. Pod pojęciem w/w kontroli rozumie się stwierdzenie zgodności ilości i rodzaju odebranych produktów ze specyfikacją wysyłkową lub fakturą, a także ocenę stanu technicznego produktów w zakresie wad technicznych, możliwych do wykrycia "gołym" okiem bez prób rozruchowych. Uchybienie temu terminowi powoduje utratę uprawnień do wszczęcia postępowania reklamacyjnego opisanego w Rozdziale VII, w zakresie dotyczącym w/w kontroli ilościowo-jakościowej.

2. Kadmes Total gwarantuje należytą jakość i utrzymanie parametrów technicznych dostarczanych przez siebie produktów przez okres 12 miesięcy od daty sprzedaży.

3. Odpowiedzialność Kadmes Total z tytułu gwarancji dotyczy obowiązku naprawy lub wymiany, przy czym wybór w tym względzie należy do Kadmes Total. Wszelkie inne roszczenia z tytułu gwarancji są wyłączone.

4. Własność wadliwych wymienionych części przysługuje Kadmes Total.

5. Gwarancja dotyczy wad, powstałych wskutek wadliwej konstrukcji i/lub zastosowania niewłaściwych materiałów, i/lub niewłaściwego wykonania.

6. Odpowiedzialność Kadmes Total z tytułu gwarancji jest wyłączona, jeżeli naprawa lub wymiana została dokonana przez nieupoważnione osoby trzecie. Gwarancja nie obejmuje wszelkich modyfikacji dokonywanych z własnej inicjatywy Kupującego lub osób trzecich.

7. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych wskutek :

7.1. niewłaściwego zastosowania i/lub użytkowania, obsługi, składowania.

7.2. nieprawidłowego montażu przez Kupującego lub osoby trzecie.

7.3. działania czynników zewnętrznych, jak np. chemicznych lub elektrycznych, na które Kadmes Total nie posiada wpływu.

8. Odpowiedzialność firmy Kadmes Total nie obejmuje części eksploatacyjnych, normalnie zużywających się w trakcie eksploatacji zgodnej z przeznaczeniem produktu.

9. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 

VII. Postępowanie reklamacyjne

1. Podstawą rozpoczęcia postępowania reklamacyjnego jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające indeks produktu, opis wady oraz podanie numery faktury. Kupujący jest również zobowiązany do udzielenia wszelkich niezbędnych informacji o charakterze pracy reklamowanego produktu.

2. Zareklamowany produkt należy przesłać do Kadmes Total w celu sprawdzenia i naprawienia lub dostarczenia nowego.

3. Zgłoszenie reklamacji nie uprawnia Kupującego do wstrzymania uregulowania należności za dostarczone produkty. Kadmes Total ma prawo wstrzymać się wobec Kupującego z realizacją jego roszczeń z tytułu reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich zaległych zobowiązań.

4. Kadmes Total, pod warunkiem, że uzna reklamację, ponosi koszty przesyłki produktów podlegających naprawieniu lub wymianie.

5. Firma Kadmes Total zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli wymagane będzie wykonanie specjalistycznej ekspertyzy, badań lub naprawy firma Kadmes Total zastrzega sobie prawo wysłania towaru do producenta, co może wydłużyć okres rozpatrywania reklamacji.

6. O wyniku reklamacji Kupujący informowany jest poprzez Protokół Reklamacyjny drogą elektroniczną lub listownie.

7. Kupujący nie ma prawa do usuwania wad na koszt Kadmes Total we własnym zakresie, ani też przez osoby trzecie.

8. W zakresie nieuregulowanym w powyższych warunkach mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, niniejsze OWS mogą zostać zmienione przez Kadmes Total.

2. Strony nie ponoszą odpowiedzialności za częściowe lub całkowite niewykonanie zobowiązań wynikających z umowy, jeżeli jest to spowodowane działaniami siły wyższej.

3. Wszelkie zmiany ogólnych warunków sprzedaży zaproponowane przez klienta przy składaniu zamówienia wymagają pisemnej zgody firmy Kadmes Total.

4. Ewentualne spory mogące powstać na tle wykonania bądź interpretacji OWS, strony będą się starały rozwiązać na drodze przyjaznych negocjacji. Spory, których stronom nie uda się rozwiązać na drodze polubownej, strony poddają rozstrzygnięciu właściwym rzeczowo sądom dla siedziby Kadmes Total.

 

P.P.U.H. KADMES TOTAL Sławomir Dróżka
Skaratki Pod Rogóźno 28 dnia 01.09.2012r.

wszystkie prawa zastrzeżone przez KADMES TOTAL
stronę zaprojektowała i wykonała firma SERVPARK 2014